ഓണമാഘോഷിക്കാന്‍ ഓണച്ചന്തയൊരുക്കി ആരക്കുഴ സര്‍വ്വീസ് സഹകരണ ബാങ്ക്