നഗരത്തിന്റെ തിലകക്കുറിയായ ടൗണ്‍ UP സ്ക്കൂള്‍ കൂടുതല്‍ സൗകര്യങ്ങളോടെ അണിഞ്ഞൊരുങ്ങും