വയോജനങ്ങള്‍ക്കായി പൂക്കളവും, സദ്യയുമൊരുക്കി നഗരസഭയുടെ ഓണാഘോഷം.