മൂവാറ്റുപുഴയിലെ പ്രതിഭകള്‍ക്ക് യുവകലാസാഹിതിയുടെ ആദരവ്...