മൂവാറ്റുപുഴ വിദ്യഭ്യാസ ജില്ലാ അധ്യാപക ദിനാഘോഷം വിപുലമയി ആഘോഷിച്ചു