മൂവാറ്റുപുഴ SNDP സ്ക്കൂളില്‍ SPC യൂണിറ്റിന്റെ ഓണം ക്യാമ്പ് ചിരാത് 2022 ന് തുടക്കമായി...