സംസ്ഥാന തല PTA അവാർഡ് വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് മന്ത്രിയിൽ നിന്നും പായിപ്ര ഗവ.യു.പി സ്കൂൾ ഏറ്റുവാങ്ങി...