സ്ക്കൂളോണം...നല്ലോണം...55 വ്യത്യസ്ത പൂക്കളങ്ങള്‍ തീര്‍ത്ത് വീട്ടൂര്‍ എബനേസര്‍ സ്ക്കൂളില്‍ ഓണാഘോഷം .