കുട്ടികളുടെ സ്വന്തം പ്രിന്‍സിപ്പലച്ചന്‍ ഒപ്പം ചേര്‍ന്നു ; നിര്‍മ്മല സ്ക്കൂളിലെ ഓണാഘോഷം വര്‍ണ്ണാഭമായി...