വാക് വേക്ക് കുറുകെ വീണ മുത്തശ്ശി മരം മുറിച്ചു നീക്കി നമ്മുടെ മൂവാറ്റുപുഴ കൗണ്‍സിലിന്റെ വേറിട്ട മാതൃക...