സംസ്ഥാന പോലീസിന്റെ യോദ്ധാവ് പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി മൂവാറ്റുപുഴയില്‍ ഏകദിന പരിശീലന പരിപാടി...