പേട്ടക്കാര്‍ക്ക് ദുരിതകാലം; പതഞ്ഞൊഴുകുന്ന വിഷജലവും, ദുര്‍ഗന്ധവും...മാലിന്യക്കുഴല്‍ എവിടെ....????