കണ്‍കുളിര്‍ക്കെ കാണാം ഈ ദൃശ്യഭംഗി ; എന്തുമനോഹരം അരീക്കല്‍ വെള്ളച്ചാട്ടം...