പരീക്ഷകളില്‍ ഉന്നത വിജയം നേടിയ ക്ഷീരകര്‍ഷകരുടെ കുട്ടികള്‍ക്ക് ആദരം...