നിങ്ങളായിട്ട് അപകടം വിളിച്ചു വരുത്തരുത്. കണ്ണടക്കരുത് കരുതലാവുക.