ജനദ്രോഹ ബജററി നെതിരെ കേരള യൂത്ത് ഫ്രണ്ട് മൂവാറ്റുപുഴയുടെ പ്രതിഷേധ പ്രകടനം