അർബുദത്തെ പിന്നിലാക്കി മാരത്തൺ ഓട്ടത്തിലാണ് അഷ്റഫ്

#muvattupuzha #cancersurviver