അടുക്കള മുറ്റത്തെ കോഴി വളർത്തൽ പദ്ധതി കോഴിക്കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ വിതരണം നടന്നു